top of page

Visie en missie

 

Duurzame economie

 

Het is 2050. Onze economie is toekomstbestendig. We hebben ons eindelijk gerealiseerd dat de groei van de economie begrensd wordt door de grenzen van de samenleving en de samenleving weer door grenzen van de aardbol. De economie draait nu volledig op duurzame energiebronnen en is zo ingericht dat waardevolle grondstoffen behouden blijven voor toekomstige generaties en afval vrijwel niet meer bestaat. De oude wegwerpeconomie is getransformeerd in een circulaire economie.

 

3D-printing en andere innovaties hebben digitale transfer en lokale productie op maat mogelijk gemaakt en daarmee het gesleep met spullen over de hele wereld sterk verminderd. Vervoersmiddelen zijn hoofdzakelijk elektrisch en worden waar mogelijk gedeeld tussen gebruikers. Veel producten worden niet meer verkocht, zoals vroeger, maar maken nu deel uit van duurzame diensten. Gebruik is belangrijker geworden dan bezit en we ontlenen onze identiteit aan wie we zijn en niet meer aan wat we bezitten.

 

We hebben ons goed beschermd tegen de gevolgen van klimaatverandering en verdere temperatuurstijgingen zijn beheersbaar. De CO2-concentratie in de atmosfeer zal in 2100 teruggebracht zijn naar een veilige 350 ppm. Vervuilingen uit het verleden zijn door slimme biologische technieken grotendeels opgeruimd. Nieuwe regeneratieve landbouwtechnieken, duurzaam natuurbeheer en veranderde voedingsgewoonten hebben gezorgd voor een toename van biodiversiteit en tegelijkertijd voor meer dan voldoende water en voedsel voor iedereen.

 

Landen en regeringen zijn volwassen geworden, hebben hun conflicten opgelost en werken samen aan een duurzame samenleving die in de eerste plaats streeft naar geluk van mensen en een brede welvaart. Economische groei is geen doel op zich meer. Onder meer door de invoering van een universeel basisinkomen en de verschuiving van belasting op arbeid naar kapitaal, is armoede vrijwel uitgebannen en is een einde gekomen aan excessieve inkomensverschillen. Er is sprake van een empathische samenleving, waarin respect voor elkaar en de menselijke maat centraal staat. Als gevolg daarvan behoren polarisatie, structureel geweld en gedwongen migratie tot het verleden.

De Global Goals uit 2015 van de VN (SDG's) hebben overheden, bedrijven en burgers ertoe aangezet om actie te ondernemen en zijn nog voor 2030 grotendeels gerealiseerd. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor de duurzame economie zoals we die nu kennen.

Economy Society Ecosystempng

De economie beschrijft slechts een klein gedeelte van het functioneren van de samenleving en de samenleving speelt zich op haar beurt af binnen het ecosysteem aarde. Daar waar de grenzen worden benaderd of overschreden ontstaat frictie en destabilisatie. In een duurzame economie worden deze grenzen gerespecteerd.

Circular Economy EMcAF.jpg

Outline van een circulaire economie. Bron: Ellen McArthur Foundation. Klik voor een grotere afbeelding.

The Global Goals van de VN

Video over de Global Goals van de VN

Duurzame steden en regio’s

 

Gebouwen, regio's, steden, wijken en bedrijventerreinen zijn steeds meer zelfvoorzienend geworden op het gebied van voedsel, energie en grondstoffen. Gebouwde omgeving en natuur zijn geleidelijk meer vervlochten geraakt. Ze zijn niet meer conflicterend, maar genereren juist synergie. Door een slimme combinatie van gratis openbaar vervoer en gedeelde schone individuele transportmiddelen, zijn mensen mobieler dan ooit en behoren files tot het verleden.

 

Gebouwen en voertuigen zijn voor het overgrote deel geëlektrificeerd en onderling verbonden in smart grids. Auto's en vrachtwagens rijden op hoofdwegen grotendeels autonoom. Geluidhinder en luchtvervuiling zijn hiermee iets uit het verleden geworden, het verkeer is veiliger dan ooit en het wegennet wordt optimaal benut.

 

De zelfredzaamheid van burgers is groot. Ze zijn nauw betrokken bij hun omgeving en dragen op basis van de eigen mogelijkheden bij aan de verbetering daarvan. De hebben zelf de regie in handen. De rol van lokale en regionale overheden is geleidelijk verschoven van reguleren naar stimuleren, regisseren en faciliteren.

 

De zorg houdt zich vooral bezig met het stimuleren van gezondheid en steeds minder met het genezen van ziektes. Zorgrobots en andere technologie hebben veel zwaar en repeterend werk vervangen waardoor zorgmedewerkers weer meer aandacht hebben voor de patiënten. De menselijke maat staat centraal. Naast gespecialiseerde zorg heeft de onderlinge hulp een grote vlucht genomen. Door slimme apps zijn vraag en aanbod van hulp goed op elkaar afgestemd. De zorgkosten zijn door deze ontwikkelingen enorm gedaald ten opzichte van het begin van deze eeuw.

 

Duurzame bedrijven en organisaties

 

Dankzij moderne communicatietechnieken is de wereld transparanter geworden. Mede daardoor opereren bedrijven en organisaties steeds meer maatschappelijk verantwoord. Ondernemers zien dat de aandacht voor duurzaamheid geen hype is, maar juist veel kansen biedt om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Door te anticiperen op maatschappelijke veranderingen en slimme oplossingen te bedenken die bijdragen aan een duurzame samenleving, in plaats van het aanjagen van doorgeschoten consumptiedrang, bloeien de zaken als nooit tevoren.

 

De veranderingen zijn snel gegaan. Bedrijven die zich goed wisten aan te passen hebben hiervan de meeste vruchten geplukt. Dat zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven, die samenwerken in flexibele netwerken en slim gebruik maken van moderne communicatietechnieken. Het netwerk-MKB is de grote motor geworden van de duurzame economie.

 

– Een slimme ondernemer is op de toekomst voorbereid! –

 


Onze missie

 

DZyzzion draagt samen met regionale partners bij aan het versnellen van de transitie naar een duurzame economie en een betere wereld, door bedrijven en andere organisaties met praktisch advies te helpen om bewuste keuzes te maken en daarmee toekomstbestendig te worden.

 

Het Ecomunitypark is een voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling
Zonnepanelen op ROC Friese Poort Drachten
Het beeldmerk van DZyzzion staat symbool van circulaire economie

Het beeldmerk van DZyzzion staat voor een duurzame, circulaire en inclusieve economie

bottom of page