top of page

Duurzame gebiedsontwikkeling

 

Integraal ontwerpen

 

Traditionele gebiedsontwikkeling is veelal een lineair proces: ontwerpen, bouwrijp maken, realisatie en beheer. De functionele inrichting en de grondexploitatie staan daarin centraal. De relatie met het omringende gebied en de toekomstbestendigheid zijn vaak niet optimaal. Bij duurzame gebiedsontwikkeling staat het integraal ontwerp centraal, uitgaande van bepaalde duurzame ontwerpprincipes. Toekomstbestendigheid en een zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving staan hierbij voorop. Dit komt uiteindelijk ook ten goede aan de commerciële waarde van het gebied. In plaats van een lineair proces, is sprake van een iteratief en multidisciplinair proces, waarbij diverse stakeholders actief betrokken worden.

 

Duurzaamheid meetbaar

 

Om duurzaamheid van gebieden concreet en meetbaar te maken heeft de Dutch Green Building Council (DGBC) in 2012 het keurmerk BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling uitgebracht, dat vooral bedoeld was voor ‘greenfield’ ontwikkeling. Sinds september 2018 is de nieuwe versie beschikbaar onder de noemer BREEAM-NL Gebied. Deze versie is geschikt voor zowel de herontwikkeling van bestaande gebieden als de ontwikkeling van nieuwe gebieden. De beoordeling vindt plaats op een zestal duurzaamheidscategorieën: gebiedsmanagement, synergie, bronnen, ruimtelijke ontwikkeling, welzijn & welvaart en gebiedsklimaat.

 

Voordelen van het toepassen van BREEAM-NL Gebied zijn onder meer:

 

  • Duurzaamheidsscore van een gebiedsontwikkeling of herontwikkeling wordt inzichtelijk

  • Een framework om concreet en meetbaar het gebied te verduurzamen

  • Begrip en brede acceptatie van BREEAM-NL in de vastgoedwereld

  • Een duurzaam gebied heeft meer waarde

  • BREEAM-NL trekt investeerders aan

  • BREEAM-NL trekt gebruikers aan

  • Een BREEAM-NL gebied is goed voor het imago

  • BREEAM-NL Gebied zorgt voor onderscheidend vermogen

 

De beoordelingsrichtlijn kan goed gebruikt worden als hulpmiddel om een gebied zo duurzaam mogelijk te (her)ontwikkelen, zonder ook daadwerkelijk te certificeren. Het behalen van een certificaat heeft wel als voordeel dat er een onafhankelijke toetsing plaatsvindt, waardoor de duurzaamheidsprestaties van het gebied ook hard gemaakt kunnen worden.

 

DZyzzion is uw partner bij duurzame gebiedsontwikkeling

 

DZyzzion is partner van overheden en marktpartijen bij duurzame gebiedsontwikkeling. Wij vertalen uw duurzame ambities in concrete en realistische plannen. Jaap de Vries van DZyzzion heeft vanuit zijn opleiding civiele planologie veel kennis over gebiedsontwikkeling. Hij heeft zich daarna vooral gespecialiseerd in duurzame stedelijke ontwikkeling en op dat gebied jarenlang ervaring opgedaan, onder meer het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) in Rotterdam. Jaap is gecertificeerd als Expert BREEAM-Gebied bij de Dutch Green Building Council.

 

Projecten

 

Wij hebben ervaring met diverse projecten voor duurzame gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld:

 

 

Leerpark Drachten

 

Op het Leerpark Drachten zijn diverse scholen en een sportbedrijf gevestigd. Ook zijn er twee stroken met bestaande woningen. Momenteel worden in het gebied een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd en wordt het gebied zelf geherstructureerd. Het is de bedoeling om een zeer aantrekkelijk en toekomstbestendig gebied te realiseren met veel synergie tussen de partijen en activiteiten in het gebied. In opdracht van de gemeente Smallingerland (Drachten) voeren wij momenteel een project uit om samen met alle stakeholders een hoge score te realiseren op het keurmerk BREEAM-NL Gebied (ambitie ‘excellent’). Het Leerpark is hiermee ook een pilotproject voor DGBC.

 

Ecomunitypark, Oosterwolde

 

Het Ecomunitypark is een initiatief van Anne Jan Zwart van EcoStyle, een echte koploper op het gebied van duurzaam ondernemen. Hij gaat samen met vele partners een duurzaam werklandschap realiseren in Oosterwolde, met een geheel eigen, onderscheidende uitstraling. Een inspirerende omgeving waarin bedrijven samenwerken, synergie creëren en meerwaarde scheppen voor mens, milieu en omgeving. Het Ecomunitypark hanteert ‘integraal duurzaam’ als uitgangspunt. De ambities op dit gebied zijn heel hoog. Jaap de Vries heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een visiedocument voor het gebied en een stappenplan duurzaamheid.

 

Bedrijvenpark Zevenhuis, Hoorn

 

De gemeente Hoorn is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuw duurzaam bedrijventerrein, Zevenhuis. Hiermee wil de gemeente de economische groei in de regio stimuleren. Uitgangspunten bij de ontwikkeling zijn ruimtelijke kwaliteit, representativiteit, duurzaamheid en klimaatneutraliteit. In opdracht van BügelHajema Adviseurs heeft Jaap de Vries voor dit plan een duurzaamheidsvisie opgesteld en een overzicht van concrete maatregelen uitgewerkt.

 

Bedrijventerrein Sanjesfjild, Oentsjerk

 

In opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel is een onderzoek gedaan naar de milieu-effecten en CO2-footprint van de infrastructuur van het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Sanjesfjild in Oentsjerk. Ook is onderzocht hoe de CO2-footprint zoveel mogelijk beperkt kan worden en de resterende uitstoot kan worden gecompenseerd.

 

Duurzaamheidsnotitie uitbreiding Menaldum Noord

 

In samenwerking met BügelHajema Adviseurs is voor de uitbreiding van een woongebied in Menaldum een startnotitie opgesteld, waarin de duurzaamheidsambities concreet vertaald zijn in een aantal duurzaamheidsprofielen.

 

Aan de slag …

 

Wilt u weten wat wij voor úw project kunnen betekenen, neem dan contact op.

Planstudie
Dutch Green Building logo
Breeam NL
BREEAM-Gebied certificaat 2018.png
Schets van Leerpark Drachten
Toekomstbeeld van het Ecomunitypark in Oosterwolde
Schets van het toekomstige bedrijvenpark Zevenhuis in Hoorn
Gemeente Tytsjerksteradiel logo
Afbeelding uit de startnotie woonwijk Menaldum
bottom of page