top of page

Goed bestuur

 

MVO-principes

 

ISO 26000 noemt een aantal algemene MVO-principes die op alle organisaties - klein en groot, overheid of privaat - van toepassing zijn:

 

  • Rekenschap afleggen: Dit betekent dat de organisatie te allen tijde verantwoordelijk is voor haar impact op de maatschappij en het milieu, daarop mag worden aangesproken en daarover ook verantwoording wil afleggen.

 

  • Transparantie: Dit hangt nauw samen met rekenschap afleggen. Volgens ISO 26000 houdt dit in dat de organisatie transparant is in haar besluiten en activiteiten die invloed hebben op de maatschappij en het milieu. Daarbij gaat het niet om gegevens die beschermd zijn door wetgeving of die commerciële, veiligheids- of privacybelangen kunnen schaden. In deze tijd van moderne media is transparantie noodzaak. Open communicatie levert vertrouwen op.

 

  • Ethisch gedrag: Dit is gebaseerd op eerlijkheid, rechtvaardigheid en integriteit in het handelen en impliceert een commitment om rekening te houden met de belangen van stakeholders en zorgvuldig om te gaan met mensen, dieren en milieu.

 

  • Stakeholderbelangen: Het respecteren van de belangen van stakeholders of belanghebbenden is een belangrijk principe van duurzaam ondernemen. Denk aan klanten, medewerkers, aandeelhouders, bestuurders, leveranciers, banken, maatschappelijke organisaties, omwonenden etc.

 

  • Rechtsorde: Het respecteren van de rechtsorde betekent dat een bedrijf de wet- en regelgeving moet naleven, ook als het naleven van deze wetten en regels niet of beperkt wordt gehandhaafd door de overheid.

 

  • Internationale gedragsnormen: Niet in alle gevallen garandeert wetgeving dat het milieu of de maatschappij voldoende wordt beschermd. Een bedrijf behoort daarom zoveel mogelijk de internationale gedragsnormen (zoals de OESO-richtlijnen en mensenrechtenverdragen) te respecteren.

 

  • Mensenrechten: Dit thema houdt in dat een bedrijf de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens erkent, respecteert en waar mogelijk bevordert. Deze rechten gelden voor ieder mens op de wereld en kunnen betrekking hebben op rechten van mensen in andere landen (b.v. kinderarbeid, dwangarbeid, mensenhandel) maar ook op uw eigen organisatie (b.v. discriminatie en gelijke behandeling).

 

Aan de slag ...

 

Wilt u weten hoe u concreet invulling kunt geven aan deze MVO-principes en daarmee goed bestuur in de praktijk brengen? Wij helpen u graag verder. Met de DuOn-Scan bijvoorbeeld. Daarmee brengen we praktisch in kaart hoe uw bedrijf of organisatie ervoor staat op deze en andere onderwerpen en welke mogelijkheden er zijn om dit nog beter te doen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Rekenschap afleggen en transparantie
Stakeholderbelangen
Rechtsorde
Kinderrechten
bottom of page